Opłaty administracyjne skalkulowane w celu utrzymania cmentarza
(koszta: a – wywóz śmieci,  b – woda, c – koszenie trawy)
  1. miejsce pokładne -100zł 
  2. rezerwacja 10 lat -100zł
  3. postawienie/wymiana pomnika – 200zł (pomnik podwójny – 300zł)
  4. wjazd na cmentarz – 50zł.
  5. opłata eksploatacyjna na 20 lat – 500zł
Mapka cmentarza
Załącznik nr 1. – protokół dla firmy kamieniarskiej
Zasady funkcjonowania cmentarza parafialnego św. Jana Chrzciciela w Targowie, z którego korzystają wierni parafii. Zgodnie z przepisami prawa dotyczącymi cmentarzy parafialnych i komunalnych oraz statutami Synodu Archidiecezji Warmińskiej (par 445 i 449).
 
 

I. Postanowienia ogólne.
II. Pochówki

III. Urządzanie kwater grzebalnych grobów i ich utrzymanie

IV. Prawo do grobu

V. Ekshumacja

VI. Postępowanie ze szczątkami pooperacyjnymi i innymi
pochodzenia ludzkiego.

VII. Zasady świadczenia usług kamieniarskich i budowlanych na
terenie cmentarza.

VIII. Wjazdy na cmentarz

IX. Postanowienia porządkowe

X. Opłaty

XI. Postanowienia końcowe

I Postanowienia ogólne.
§ 1

Cmentarz parafialny w Targowie stanowi mienie Parafii św. Jana Chrzciciela w Targowie i jest zarządzany przez
administratora, którym jest Proboszcz Parafii.

§ 2

Cmentarz parafialny jest:
a) miejscem pochówku osób zmarłych bez względu na ich narodowość, wyznanie, światopogląd i pochodzenie społeczne,
b) szczególnymi obiektami użyteczności publicznej powszechnie dostępnymi dla wszystkich bez wyjątku.

§ 3

Cmentarz jako miejsce spoczynku osób zmarłych jest miejscem pamięci i wymaga szczególnej troski i opieki osób przebywających na cmentarzach. Osoby przebywające na terenie cmentarza zobowiązane są do zachowania ciszy, powagi i szacunku należnych zmarłym.
§ 4

Cmentarze utrzymywane są jako tereny zielone o założeniu parkowym, a znajdujące się na nich drzewa, krzewy,
trawniki, kwiaty itp. podlegają ochronie przed zniszczeniem.

§ 5

Obowiązek utrzymania czystości i porządku na grobie i w jego otoczeniu oraz zabezpieczenie lub ubezpieczenie
elementów nagrobka spoczywa na osobie opiekującej się grobem.

§ 6

1.Cmentarz otwarty jest codziennie, w okresie od 01 kwietnia do 30 września w godzinach od 7.00 do 21.00, a w okresie od 01 października do 31 marca w godzinach od 7.00 do 19.00.

2.Ceremonie pogrzebowe odbywają się w dni powszednie, w godzinach od 8.00 do 17.00. Do przeprowadzenia ceremonii pogrzebowych uprawnione są podmioty gospodarcze, prowadzące działalność w zakresie usług pogrzebowych i pokrewnych, które się tego podejmą na wniosek lub za zgodą osoby uprawnionej do pochowania osoby zmarłej.

3.Administracja cmentarza mieści się w kancelarii parafialnej czynnej:
a) w czwartek od 16.30 do 17.30, inne dni i godziny dogodne dla osób zainteresowanych po
ustaleniu.

II. Pochówki

§ 7

Prawo do pochowania zwłok osoby zmarłej przysługuje krewnym zmarłego, organom wojskowym, państwowym, instytucjom i organizacjom społecznym oraz osobom, które się do tego dobrowolnie zobowiążą.

§ 8

Pogrzeby na koszt gminy oraz dofinansowywane przez gminę, mogą odbywać się i być organizowane wyłącznie za pośrednictwem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dźwierzutach lub innych.

§ 9

Do pochowania zwłok, szczątków i prochów wymagane są następujące dokumenty:
a) karta zgonu zawierająca adnotację Urzędu Stanu Cywilnego o zarejestrowaniu zgonu.
b) zezwolenie prokuratora na pochowania w przypadkach, w których zachodzi uzasadnione podejrzenie, że przyczyną zgonu było przestępstwo,
c) pisemna zgoda właściwego gestora dysponenta kwaterą grzebalną.

§ 10

Karty zgonu i inne dokumenty wystawione za granicą w języku obcym muszą być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. W biurze Parafii składa się dokumenty przetłumaczone.

§ 11

W przypadku zamiaru pochowania zwłok w grobie istniejącym niezbędna jest zgoda osoby posiadającej prawo do dysponowania tym grobem.
§ 12

W kancelarii Parafialnej prowadzona jest papierowa ewidencja zmarłych pochowanych na cmentarzu, ewidencja grobów zarezerwowanych oraz ewidencja grobów płodów dzieci martwo urodzonych.

§ 13

1.Osoba lub instytucja uprawniona do pochowania zwłok zobowiązana jest do:
a) złożenia w biurze Parafii dokumentów, o których mowa w § 9,
b) uzgodnienia z zarządcą cmentarza miejsca złożenia zwłok lub szczątków,
c) wniesienia obowiązujących opłat za korzystanie z cmentarza.

2. W imieniu osoby lub instytucji uprawnionej do pochowania zwłok lub szczątków, stronę formalną w pełnym zakresie może dopełnić upoważniony przez te osoby zakład usług pogrzebowych.

§ 14

Zakład pogrzebowy organizujący uroczystości pogrzebowe zobowiązany jest do:
a) okazania upoważnienia osoby uprawnionej do pochowania zwłok osoby zmarłej, zawierającego zakres zlecenia,
b) uzgodnienia daty i godziny planowanego pochówku, (ekshumacji) oraz korzystania z Kaplicy Przedpogrzebowej,
c) uporządkowania terenu wokół miejsca pochówku po wykonaniu usługi.

§ 15

Wykonanie czynności pogrzebowych na cmentarzu wymaga zgłoszenia do Administracji co najmniej na 1 dzień przed terminem pochówku.

III. Urządzanie kwater grzebalnych grobów i ich utrzymanie

§ 16

Administrator jest dysponentem wszystkich miejsc grzebalnych, pod wszystkie kategorie grobów..

§ 17

Na podstawie planu zagospodarowania cmentarza sporządzany jest szczegółowy plan rozmieszczenia kwater grzebalnych, na których urządzane są następujące groby:
a) ziemne dla dzieci do lat 6,
b) groby ziemne pojedyncze, jednopoziomowe na jedną trumnę (bez prawa rezerwacji dodatkowych miejsc),
c) groby ziemne pojedyncze, na dwie i więcej trumien w głąb,
d) groby murowane wielomiejscowe o kilku poziomach w głąb i obok siebie,
e) groby urnowe ziemne i murowane, jedno i wielournowe,
f) nisze urnowe murowane w kolumbarium.

§ 18

Wszelka zabudowa grobu tj. łączna powierzchnia nagrobka, rabatki kwiatowej, ławki, itp. nie może przekroczyć opłaconej powierzchni danego grobu. Odstępy przejścia między grobami są ciągami komunikacyjnymi i nie mogą być samowolnie bez zgody administratora cmentarza zabudowywane.

§ 19
Przekształcenie grobu ziemnego w grób murowany może nastąpić tylko za zgodą administratora, w oparciu o wyrażoną w formie pisemnej prośbę dysponenta grobu, o ile pozwalają na to warunki terenowe (gruntowe).

§ 20

Przyjęcie zwłok lub szczątków do pochowania w istniejącym grobie jest możliwe po ustaleniu, że:
a) osoba uprawniona do pochowania posiada prawo do wskazanego grobu na podstawie złożonego przez nią oświadczenia,
b) brak jest przeszkód formalnych i technicznych do użycia tego grobu do pochowania po złożeniu ofiary.

§ 21

Raz na dwa lata (w latach parzystych) odbywa się komisyjny przegląd grobów starszych niż 20 lat, co do których nie wniesiono żadnych zastrzeżeń i za które nie wznowiono opłaty na następne 20 lat.

§ 22

Informacje o dokonanym przeglądzie grobów są umieszczane na stronie internetowej Parafii.

IV. Prawo do grobu

§ 23

1. Groby ziemne mają zagwarantowaną nienaruszalność przez dwadzieścia lat i przed upływem tego okresu nie mogą być użyte do ponownego pochówku, z wyjątkiem dochowania urny zawierającej szczątki ludzkie powstałe w wyniku spopielenia zwłok.

2. Do grobów murowanych dochowanie jest możliwe w każdym czasie pod warunkiem, że są w nim wolne nisze miejsca na złożenie trumny lub urny.

§ 24

1. Po upływie lat 20tu ponowne użycie grobu do pochowania lub jego likwidacja nie może nastąpić, jeżeli jakakolwiek osoba zgłosi zastrzeżenie przeciw temu i uiści opłatę taką jak za pochowanie. Zastrzeżenie to ma skutek na dalszych 20 lat i może być odnowione.

2. Po 20 latach od założenia grobu dopuszcza się wnoszenie opłat za zachowanie grobu i prawa do grobu na krótsze okresy niż 20 lat (10cio letnie), jeżeli osoba uprawniona do grobu pozostaje w szczególnie trudnej sytuacji materialnej.

3. Nie wniesienie zastrzeżenia wraz z opłatą, przeciwko użyciu grobu do ponownego chowania lub jego likwidacji, powoduje wygaśnięcie prawa do grobu. Miejscem po zlikwidowanym grobie dysponuje administrator cmentarza.
4. Wnoszenie zastrzeżeń i opłat na kolejne okresy spoczywa na krewnych zmarłego.

5. Wygasłe prawo do grobu można przywrócić w dowolnym terminie wnosząc zastrzeżenie i właściwą opłatę liczoną wstecz tj. od daty upływu ważności poprzedniej opłaty, o ile grób nie został użyty do ponownego pochówku lub zlikwidowany.

6. Administrator cmentarza nie ma obowiązku poszukiwania osób, które mogą zgłosić zastrzeżenia i uregulować opłatę.

V. Ekshumacja

§ 25

1. Ekshumacja wydobycie z grobu zwłok lub szczątków może być dokonana:
a) na umotywowaną prośbę osób uprawnionych do pochowania za zezwoleniem właściwego inspektora sanitarnego,
b) na polecenie prokuratury lub sądu.

2. Przy ekshumacji powinny być zachowane warunki określone przez właściwego powiatowego inspektora sanitarnego.

3. Przy ekshumacji nie mogą być obecne osoby postronne.

4. W związku z ekshumacją grób ulega likwidacji, a uzyskanym wolnym miejscem dysponuje administrator Parafii.

VI. Postępowanie ze szczątkami pooperacyjnymi i innymi pochodzenia ludzkiego.

§ 26

Szczątki pochodzące od zwłok już pochowanych, powinny być złożone do grobu, w którym zostały pochowane zwłoki.

§ 27

Do pochowania różnych szczątków pooperacyjnych wymagane jest zestawienie wykaz szczątków, zawierające datę wydania przez placówkę służby zdrowia i czytelny podpis osoby wydającej szczątki.

§ 28

1. Chowanie szczątków ludzkich powinno odbywać się z zachowaniem powagi i szacunku należnego zmarłym.

2. Administrator cmentarza zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji pochowanych szczątków.

§ 29
Pooperacyjne szczątki ludzkie chowane są na cmentarzu w miejscu na ten cel wyznaczonym.

VII. Zasady świadczenia usług kamieniarskich i budowlanych na
terenie cmentarza.

§ 30

1. Usługi kamieniarskie i budowlane przy budowie grobów na rzecz ludności mogą wykonywać podmioty gospodarcze posiadające wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub rejestru przedsiębiorców i po zgłoszeniu Administratorowi Cmentarza zamiaru wykonywania usługi.

2. Wykonawca usługi ma obowiązek przedłożenia Administratorowi cmentarza aktualnych dokumentów rejestrowych, o których mowa w ust. 1 i okazania ważnej polisy OC z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

§ 31

Wykonawca usług kamieniarskich i budowlanych zobowiązany jest do:

1. okazania zlecenia wykonania usługi przez osobę posiadającą prawo do dysponowania grobem,

2. dopełnienia strony formalnej, w granicach posiadanych pełnomocnictw, przed przystąpieniem do wykonania robót,

3. złożenia ofiary za korzystanie z cmentarza i urządzeń cmentarnych,

4. uporządkowania terenu i zgłoszenia zakończenia prac,

5. zapewnienia porządku, czystości i estetyki terenu przez cały czas wykonywania robót,

6. przygotowywania zapraw murarskich w specjalnych pojemnikach kastrach murarskich, lub np. na plandekach.

7. ustawienia tabliczki firmowej wykonawcy w rejonie prowadzonych robót przed przystąpieniem do realizacji zadania,

8. zabezpieczenia sąsiednich grobów,

9. zabezpieczenia wykopu poprzez właściwe wygrodzenie, oznakowanie i szczelne zasłonięcie,

10. składowania wydobytej ziemi w miejsce wskazane przez kierownika cmentarza, (obowiązuje zakaz składowania ziemi „na okład”),

11. zabezpieczenia szczątków ludzkich, resztek trumien itp. napotkanych w czasie kopania grobu.

§ 32

Do robót ziemnych, budowlanych, kamieniarskich i innych zalicza się:
a) wykonywanie wykopów pod groby ziemne i murowane oraz zasypywanie grobów ziemnych,
b) budowa grobów murowanych,
c) budowa i ustawianie nagrobków,
d) przebudowa, remont i renowacja zabudowy grobu,
e) utwardzenie gruntu wokół grobu, ustawienie ławki, urządzenie rabatki kwiatowej, itp.

§ 33

Prace kamieniarskie i remontowobudowlane mogą być wykonywane w dni powszednie w godzinach otwarcia cmentarzy natomiast niezbędny sprzęt i materiały mogą być wwożone na teren cmentarzy w dni powszednie w
godzinach od 800 do 1500.

§ 34

1. Przekazanie wykonawcy przez administratora cmentarza terenu, na którym będą prowadzone roboty następuje w formie pisemnej za protokołem wytyczenia miejsca i przekazania terenu do prowadzenia robót, którego wzór stanowi załącznik nr 1.

2. Warunkiem przekazania wykonawcy terenu, na którym będą prowadzone roboty jest złożenie do kasy Parafii ofiary przez zleceniodawcę.

3. Wykonywanie prac na terenie cmentarza nie może zakłócać spokoju i powagi miejsca oraz kolidować z trwającymi ceremoniami pogrzebowymi. W przypadku, gdy w sąsiedztwie robót odbywa się pogrzeb, roboty należy wstrzymać na czas trwania ceremonii pogrzebowej.

§ 35

Wykonawcy usług kamieniarskich, budowlanych i innych ponoszą pełną odpowiedzialność wobec osób poszkodowanych i za straty i szkody powstałe w związku z wykonywanymi usługami.

§ 36

Administrator cmentarza ma prawo przerwać prowadzone prace, jeżeli stwierdzi naruszenie postanowień niniejszego regulaminu lub zawiadomić organy nadzoru budowlanego w przypadku podejrzenia naruszenia
przepisów prawa przy wykonywaniu prac budowlanych.

§ 37

Stwierdzone przez administratora cmentarza w czasie odbioru prac budowlanych nieprawidłowości winny być niezwłocznie (bądź w określonym terminie) usunięte przez wykonawcę.

§ 38

Administrator cmentarza nie ponosi odpowiedzialności za jakość wykonanych przez wykonawcę robót oraz za szkody wyrządzone przez niego przy prowadzeniu robót.

§ 39

W przypadku rażącego naruszenia bądź notorycznego nie dostosowywania się danego wykonawcy do postanowień regulaminu cmentarza Parafii św. Jana Chrzciciela w Targowie może nie wyrazić zgody na wykonywanie robót na terenie cmentarz przez tego wykonawcę.

§ 40
Prace przy grobach mogą być wykonywane przez członków rodziny, niemniej jednak wymagają zgłoszenia
administratorowi cmentarza z podaniem źródła pochodzenia montowanych elementów.

VIII. Wjazdy na cmentarz

§ 41

1.Z uwagi na to, że cmentarze są strefą ciszy i zadumy z zabudową terenu o charakterze parkowym, a drogi i alejki cmentarzy nie są drogami publicznymi, to ruch wszelkich pojazdów mechanicznych ogranicza się do niezbędnego minimum.

2.Wjazdy na cmentarz są po złożeniu ofiary, która wykorzystana jest na rzecz zachowania czystości i porządku na cmentarzu.

3. Administrator cmentarza i osoby delegowane upoważnieni są do kontrolowania pojazdów wjeżdżających na cmentarz pod kątem wwożonych i wywożonych materiałów, elementów nagrobkowych itp. (nie są upoważnieni do kontroli osobistej).

IX. Postanowienia porządkowe

§ 42

Na terenie cmentarza parafialnego zabrania się:
a) spożywania alkoholu i przebywania na terenie cmentarza w stanie nietrzeźwym,
b) palenia tytoniu i spożywania środków odurzających,
c) samowolnego zagospodarowywania terenów poza powierzchnią grobu bez zgody administratora cmentarza,
d) wykonywania jakichkolwiek robót kamieniarskich i budowlanych bez zgody administratora cmentarza,
e) zastawiania pojazdami dróg i alejek uniemożliwiającego przejście lub przejazd innym,
f) wprowadzania na teren cmentarza zwierząt,
g) samowolnego wjazdu oraz jazdy samochodami, motorowerami, motocyklami,
h) przebywania na terenie cmentarza po zamknięciu bram,
i) palenia ognisk, gromadzenia śmieci poza miejscami wyznaczonymi oraz ich spalania,
j) wnoszenia i wynoszenia transportowania elementów nagrobkowych, budowlanych i innych akcesoriów przez ogrodzenie cmentarza, z pominięciem bram i furtek,
k) przebywania dzieci w wieku do lat dziesięciu bez opieki osób starszych,
l) niszczenia urządzeń infrastruktury cmentarnej,
m) handlu obwoźnego i obnośnego,
n) kwesty, bez uprzedniego uzyskania zgody administratora,
o) reklamowania i akwizycji towarów oraz usług.

X. Opłaty

§ 43
Opłaty składane są w formie ofiar, ofiary są wykorzystywane w celu utrzymania cmentarza w sposób godny.

§ 44

Za miejsca pod groby wielomiejscowe rodzinne (ziemne i murowane), ofiary w pełnej wysokości pobierane są tylko jeden raz przy ich założeniu. Następne ofiary wnosi się w wysokości ustalonej dla dochowania do tych grobów każdej następnej trumny ze zwłokami lub urny z prochami.

§ 45

Administrator przyjmujący ofiarę za korzystanie z cmentarza jest zobowiązany niezależnie od żądania osoby zainteresowanej wydać potwierdzenie przyjęcia ofiary z wyszczególnieniem wszystkich elementów i wysokość przyjętej kwoty.

XI. Postanowienia końcowe

§ 46

Administrator zobowiązany jest do ustalania szczegółowych instrukcji i procedur w zakresie postępowania ze zmarłymi na każdym etapie obrządku pogrzebowego z urządzeniem grobu włącznie, jak również w zakresie utrzymania porządku na cmentarzach.

§ 47

Administrator cmentarza upoważniony jest są do wzywania służb porządkowych (policja) wobec osób naruszających postanowienia regulaminu jak też do składania zawiadomień o popełnieniu wykroczenia oraz wniosków o wszczęcie postępowania administracyjnego lub sądowego.

§ 48

Administrator nie odpowiada za szkody na grobach powstałe na skutek klęsk żywiołowych, działania czynników atmosferycznych, aktów wandalizmu oraz za kradzieże, pobicia i rzeczy pozostawione bez nadzoru.

§ 49

Naruszenie postanowień regulaminu wyczerpujące znamiona wykroczenia lub przestępstwa podlega karze przewidzianej w kodeksie wykroczeń lub kodeksie karnym.

§ 50

W szczególnie uzasadnionych przypadkach Administrator może zezwolić na odstąpienie od stosowania postanowień zawartych w regulaminie.

§ 51

Regulamin obowiązuje wszystkich użytkowników cmentarza Parafialnego w Targowie.

§ 52

Regulamin cmentarza podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej Parafii św. Jana Chrzciciela w Targowie.