KATECHEZA W NASZEJ PARAFII
CZWARTEK PRZED CZWARTĄ NIEDZIELĄ MIESIĄCA GODZ. 18.30
PROWADZONA ZGODNIE Z WSKAZANIAMI

KOMISJI WYCHOWANIA KATOLICKIEGO DOTYCZĄCYMI KATECHEZY RODZICÓW I CHRZESTNYCH PRZED CHRZTEM DZIECKA

1. Wprowadzenie
Chrzest jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego. Z tego powodu jego przyjęcie winno wspierać odpowiednie przygotowanie. Kościół podejmując starożytną praktykę chrztu dzieci jest świadomy odpowiedzialności jaką nakłada ten sakrament na całą wspólnotę parafialną, a nade wszystko na rodziców i chrzestnych.
Wymaga to podjęcia wysiłku przygotowania rodziców i chrzestnych. Chodzi nie tylko o pomoc w podjęciu wszystkich zadań i wymogów związanych z udzielaniem dziecku chrztu, co było głównym przedmiotem dotychczasowej katechezy przedchrzcielnej, ale przede wszystkim o rozwój wiary samych rodziców i chrzestnych.

2. Przygotowanie rodziców i chrzestnych

Przy udzielaniu chrztu szczególną rolę pełnią rodzice i chrzestni. Oni nie tylko proszą ochrzest dla dziecka, ale też zobowiązują się pomagać mu rozwijać otrzymany dar Bożego życia [8]. Do odpowiedniego przygotowania do chrztu zobowiązuje wierzących Kodeks Prawa Kanonicznego: rodzice dziecka chrzczonego, jak również chrzestni, powinni być należycie pouczeni o znaczeniu tego sakramentu i o związanych z nim obowiązkach. Proboszcz winien osobiście lub przez innych zatroszczyć się, ażeby rodziców właściwie przygotować pasterskimi pouczeniami a także wspólną modlitwą, zbierając razem po kilka rodzin oraz, gdy to możliwe, składając im wizytę[9]. Instrukcja duszpasterska Episkopatu o udzieleniu sakramentu chrztu świętego dzieciom z 1975 roku stwierdza: w celu udzielenia odpowiednich pouczeń o misterium chrztu, wychowaniu w wierze, o roli apostolskiego przykładu rodziców chrzestnych i o liturgii tego sakramentu należy przeprowadzić bezpośrednie katechezy przygotowawcze [10].

3. Treści katechezy

Dla realizacji wymienionych zadań i osiągnięcia wspomnianych celów katechezy
przygotowującej rodziców i chrzestnych należy podejmować następujące treści:

a) chrzest w perspektywie wiary Kościoła;

b) liturgia obrzędu chrztu;

c) rola i zadania rodziców w wychowaniu w wierze.

W przygotowywanych materiałach katechetycznych należy zawsze zawrzeć powyższe treści.