PRZEBIEG LITURGII SAKRAMENTU BIERZMOWANIA

Następuje powitanie przez Ks. Proboszcza i kandydatów!

Proboszcz:………………………

RODZICE:

Czcigodny księże biskupie….

DIALOG BISKUPA Z PROBOSZCZEM I KANDYDATAMI

Po Ewangelii następuje dialog Biskupa z Proboszczem i Kandydatami

Proboszcz: Czcigodny Ojcze, Kościół święty, nasza Matka duchowa, prosi przeze mnie o udzielenie sakramentu bierzmowania zgromadzonej tu młodzieży parafii Wieczerzy Pańskiej.

Biskup: Czy młodzież ta wie, jak wielki dar otrzymuje w tym sakramencie i czy przygotowała się należycie do jego przyjęcia?

Proboszcz: Jestem przekonany, że wszyscy przygotowali się do bierzmowania, uczestniczyli bowiem przez szereg dni w słuchaniu słowa Bożego i wspólnej modlitwie oraz przystąpili do sakramentu pokuty.Następuje homilia:……………………..

 
ODNOWIENIE PRZYRZECZEŃ CHRZCIELNYCH

Po homilii następuje wyrzeczenie się zła i wyznanie wiary.

Biskup zachęca kandydatów:
 
Biskup: Teraz, zanim otrzymacie Ducha Świętego, wspomnijcie na wiarę, którą wyznaliście na chrzcie świętym albo którą wasi rodzice i chrzestni wyznali razem z Kościołem w dniu waszego chrztu.

Biskup zadaje pytania kandydatom, mówiąc:

Biskup: Pytam każdego z was: Czy wyrzekasz się szatana, wszystkich jego spraw i zwodniczych obietnic?

Kandydaci: Wyrzekam się.

Biskup: Czy wierzysz w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi?

Kandydaci: Wierzę.

Biskup: Czy wierzysz w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, narodzonego z Maryi Dziewicy, umęczonego i pogrzebanego, który powstał z martwych i zasiada po prawicy Ojca?

Kandydaci: Wierzę.

Biskup: Czy wierzysz w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, którego masz dzisiaj otrzymać w sakramencie bierzmowania, tak jak Apostołowie otrzymali Go w dzień Pięćdziesiątnicy?

Kandydaci: Wierzę.

Biskup: Czy wierzysz w święty Kościół powszechny, obcowanie Świętych, odpuszczenie grzechów, zmartwychwstanie ciała i życie wieczne?

Kandydaci: Wierzę.

Biskup: Taka jest nasza wiara. Taka jest wiara Kościoła, której wyznawanie jest naszą chlubą w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.

W. Amen
 

LITURGIA SAKRAMENTU

 

WŁOŻENIE RĄK

Biskup stoi zwrócony do ludu i złożywszy ręce mówi:

 

Biskup: Najmilsi, prośmy Boga Ojca wszechmogącego, aby łaskawie zesłał Ducha Świętego na przybrane dzieci swoje, odrodzone już na chrzcie do życia wiecznego. Niech Duch Święty umocni je swoimi darami i przez swoje namaszczenie upodobni do Chrystusa, Syna Bożego.

Wszyscy przez chwilę modlą się w milczeniu.

Biskup wyciąga ręce nad bierzmowanymi i mówi:

Biskup: Boże wszechmogący,

Ojcze naszego Pana, Jezusa Chrystusa,

który odrodziłeś te sługi swoje

przez wodę i Ducha Świętego

i uwolniłeś ich od grzechu,

ześlij na nich Ducha Świętego Pocieszyciela,

daj im ducha mądrości i rozumu,

ducha rady i męstwa,

ducha umiejętności i pobożności,

napełnij ich duchem bojaźni Twojej.

Przez Chrystusa, Pana naszego.

W. Amen.

NAMASZCZENIE KRZYŻMEM

Biskup zwilża palec prawej ręki Krzyżmem i kreśli znak krzyża na czole kandydata mówiąc:

N. PRZYJMIJ ZNAMIĘ DARU DUCHA ŚWIĘTEGO.

Bierzmowany: Amen.

Biskup: Pokój z tobą.

Bierzmowany: I z duchem twoim.

PRZYGOTOWANIE DO SAKRAMENTU BIERZMOWANIA W NASZEJ PARAFII

Kandydat do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania zobowiązuje się do wypełnienia następujących warunków:

1. W każdą niedzielę i święta nakazane uczestniczyć we Mszy Świętej w
kościele (Kandydaci uczestniczą we Mszy Św. w przedniej części kościoła).

2. Przystępować do Sakramentu Pokuty co miesiąc ( lub 10krotnie w trakcie
przygotowania).

3. Sumiennie i aktywnie uczestniczyć w katechezie szkolnej i zaliczyć obowiązujący materiał z Katechizmu (opinię oraz ocenę Katechety należy dostarczyć na koniec 1 semestru oraz do końca kwietnia).
4. Systematycznie brać udział w comiesięcznych Mszach Świętych i spotkaniach
formacyjnych wyznaczonych przez osobę odpowiedzialną za przygotowanie do
Sakramentu Bierzmowania.

5. Uczestniczyć w nabożeństwach: Różaniec (październik), Roraty (Adwent), Rekolekcje Wielkopostne, Droga Krzyżowa, Gorzkie Żale (Wielki Post), Triduum Paschalne, Majowe (maj).

6. Odpowiedzialnie zachowywać się w kościele i na spotkaniach.

7. Zapoznać się z życiorysem i przygotować pisemne opracowanie na temat Patrona, którego imię wybierze do Sakramentu Bierzmowania (do Bożego Narodzenia).

8. Zgodnie z instrukcją ks. Arcybiskupa sakrament należy przyjmować w parafii własnej.

Konsekwencją zlekceważenia powyższych warunków jest wykluczenie z listy Kandydatów do Sakramentu Bierzmowania w tym roku szkolnym.


Wyciąg z Aktu chrztu (Ad Sacra) należy dostarczyć do Bożego Narodzenia. Potwierdzenie chrztu jest warunkiem koniecznym do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania.

Egzamin, który przeprowadzi delegat z Kurii Diecezjalnej odbędzie się tydzień przed Bierzmowaniem (termin podany będzie później);

Egzamin z katechizmu w wyznaczonych terminach po 10 pytań..

Opinia i ocena od Katechety po 1 semestrze i na koniec kwietnia.

Msza niedzielna potwierdzona wpisem do dzienniczka.